De vakgroep sportgeneeskunde in de Sport- en Beweegkliniek participeert in diverse multicentre-studies of trials en stuurt tevens vanuit haar eigen vakgroep aan op het initiëren van wetenschappelijk onderzoek in de sportgeneeskunde.

Tevens is de wens uitgesproken om gestructureerd te komen tot wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkelingen in de sportgeneeskunde.

Het doel van het meedoen en opstarten van deze wetenschappelijke onderzoeken is dat er steeds vorderingen gemaakt kunnen worden ten aanzien van verbeteringen in diagnostiek en behandeling van sport- en bewegingsgerelateerde aandoeningen. Wetenschappelijke studies zijn er dus met name voor u als patiёnt, hoewel u er lang niet altijd direct iets van zult merken. Vaak duurt het maanden of soms enkele jaren voordat resultaten kunnen worden gepubliceerd in veelal nationale en internationale sportgeneeskundige tijdschriften en/of op sportmedische congressen.

Doordat wij meedoen aan wetenschappelijk onderzoek zijn er in de Sport- en beweegkliniek soms onderzoeksassistenten werkzaam en kan u geheel vrijblijvend worden gevraagd of u in een bepaald geval mee wilt doen aan een studie.

Procedure participatie wetenschappelijk onderzoek voor u als patiёnt

Te allen tijde zal u eerst informatie en uitleg worden gegeven door uw behandelend sportarts, vergezeld van schriftelijke informatie. Het is geenszins de bedoeling om u als een soort van proefpersoon te gebruiken: uw veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd. Indien u akkoord bent met deelname zal er veelal geloot worden voor de in de studie onderzochte behandelingen of onderzoeken. Dit gaat dubbelblind (zowel de dokter als de patiënt weet niet wat er precies geloot wordt). Als u niet wilt deelnemen aan het onderzoek wordt dit zeer gerespecteerd en krijgt u de op dat moment meest gangbare behandeling of voortgang van het consult. Indien u wel besluit deel te nemen, kunt u te allen tijde de deelname stopzetten.

Actuele studies:

  • Inspanningscapaciteit na beademeing op IC vanweg covid-19                                                                                          https://www.ntvg.nl/artikelen/inspanningscapaciteit-na-beademing-vanwege-covid-19
  • COFIT – wetenschappelijk onderzoek
    Dit onderzoek is opgezet door het Maxima Medisch Centrum (Veldhoven) en wordt uitgevoerd door medeonderzoekers in verschillende ziekenhuizen en sportmedische centra in Nederland. (waarvan de Sport- en beweegkliniek één is)

Wij zijn u in voorkomende gevallen zeer erkentelijk voor uw bereidheid tot deelname!

Publicaties  wetenschappelijk onderzoek sportartsen

Adam Weir is voorzitter en Jan-Willem Dijkstra was tot en met 2021 lid van de richtlijncommissie Vereniging voor Sportgeneeskunde. In die hoedanigheid is er landelijke input van Sport-en Beweegkliniek bij het tot stand komen van nationale en internationale richtlijnen.

Adam Weir is daarnaast betrokken bij vele internationale publicaties op het gebied van “adductur-related groin pain” en wordt landelijk en internationaal wetenschapplijk beschouwd als top-specialist op dit terrein.

Shanna Ilbrink heeft als lid werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling “Anterieure kniepijn” haar bijdrage geleverd als mede auteur aan het  begin 2022 tot stand komen van deze richtlijn.

Eind 2015 is het Heliomare-project ‘Fysiek Profiel’ winnaar geworden van de IPSEN Revalidatie Jaarprijs. Het ‘Fysiek Profiel’ is een aanpak waarbij intensieve fysieke training op een veilige, gestructureerde en progressieve wijze wordt aangeboden aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dwarslaesie of amputatie. Floor Groot is als sportarts betrokken geweest bij het opzetten en ontwikkelen van dit traject. In navolging op eind 2015 heeft in december 2016 een scholingsdag ‘Fysiek Profiel’ plaatsgevonden. Deze scholing was gericht op fysiotherapeuten (zowel binnen Heliomare als in de regio) en was bedoeld om de kennis rondom inspanningstesten / trainingsleer / revalidatie van patiënten in de revalidatie over te dragen.

Uit dit project zijn inmiddels meerde publicaties(oa in NTVG 2021 en enkele engelstalige journals) en diverse voordrachten tot stand gekomen. De sportartsen die hierbij betrokken waren zijn in volgordelijkheid Floor Groot, Shanna Ilbrink en Jan-Willem Dijkstra.

In 2020 is gestart met participatie in de multi-centre COFIT studie(14 instellingen NL) gericht op het in kaart brengen van de late gevolgen na doorgemaakte COVID-19. Momenteel zijn data in verwerking met het oog op publicatie in wetenschappelijk tijdschrift. Beoogde mede-auteur Jan-Willem Dijkstra namens Sport- en Beweegkliniek.

Jan-Willem Dijkstra is voorzitter van het VSG Expertise Panel Exercise is Medicine en heeft als spin off in die hoedanigheid meerdere publicaties als mede auteur. Het betreft hier het “VSG Nazorg COVID-19 Advies: Herstel fysieke fitheid”(2020, momenteel in revisie versie 2022 te verwachten release zomer 2022) en een artikel over oncologische revalidatie gepubliceerde december 2021 in het tijdschrift Sport en Geneeskunde..

Daarnaast is Dijkstra verbonden aan het Federatie Medisch Specialisten Expertise Panel Nazorg COVID-19. In die hoedanigheid heeft hij als 1e auteur bijgedragen aan de recente landelijke echelon-overstijgende(FMS/NHG/Longalliantie) Richtlijn COVID-19 voor wat betreft het onderdeel diagnostiek- “inspanningsdiagnostiek”.

Verder doet de vakgroep mee met allerlei kleinschaliger en multi-centre studies.