In sommige situaties is het noodzakelijk dat u door meerdere disciplines gezien en/of behandeld wordt. Dit kunnen collega medisch specialisten zijn, zoals een cardioloog of orthopeed, maar dit zou bijvoorbeeld ook een diëtist, fysiotherapeut of psycholoog kunnen zijn. Men spreekt dan van een multidisciplinair samenwerkingstraject. Als de sportarts dit noodzakelijk acht, zal hij u doorverwijzen naar één van bovengenoemde disciplines.

Ook heeft de Sport- en Beweegkliniek een samenwerkingstraject met huisartsenparktijk Broekpolder, waarbij 1,5 lijns zorg wordt geleverd d.m.v. een meekijkconsult. Op locatie floriande is er een inloopspreekuur voor fysiotherapeuten.

De Sport- en Beweegkliniek heeft een groot netwerk medisch specialisten en (sport)fysiotherapeuten.

Lees hieronder over de verschillende samenwerkingen

De Sport- en Beweegkliniek werkt nauw samen met de sportcardioloog die verbonden is aan het  Spaarne Gasthuis. Deze kan geraadpleegd/geconsulteerd kunnen worden bij bijzondere met sport en bewegen samenhangende cardiologische problemen. Veelal zal het hier situaties van ritmestoornissen of bijzondere zeldzame aangeboren hart- en/of hartspierziekten betreffen. Daarnaast is er ook toegang tot een landelijk netwerk van cardiologen en cardiologische centra met diverse specifieke expertisen.

Tevens heeft de sportarts in samenwerking met de afdeling cardiologie van het Spaarne Gasthuis de beschikking over toegang tot het laten verrichten van echocardiografisch aanvullend onderzoek om bijvoorbeeld bij verdenking daartoe te onderzoeken op hartklepziekten en/of een abnormale verdikte hartspier.

PS: doorverwijzingen naar specialisten en aanvullende diagnostiek in ziekenhuizen vallen qua dekking meestal onder uw basisverzekering.

De Sport- en Beweegkliniek heeft diverse samenwerkingsrelaties sportorthopedie met ieder een eigen ieder met zijn/ haar subspecialisatie. In geval van een mogelijke operatie-indicatie (of vermoedens daartoe) kan door de sportarts met zeer korte wachttijden een vervolgconsult orthopedie worden aangevraagd. Er kan dan in onderling overleg tussen sportarts en orthopedisch chirurg een operatief vervolgtraject worden ingezet.

Bij zeldzame en/of bijzondere diagnosen beschikt de Sport- en Beweegkliniek over een landelijk netwerk van orthopedisch chirurgen (plastisch handchirurgen) in diverse centra met bijzondere aandachtsgebieden. De sportarts zal altijd op basis van uw diagnose bezien welke chirurg in uw situatie de meest geschikte is.

PS: doorverwijzingen naar specialisten en aanvullende diagnostiek in ziekenhuizen vallen qua dekking meestal onder uw basisverzekering.

Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen de radiologen van het Spaarne Gasthuis en de sportartsen van de Sport- en Beweegkliniek.

Elke tweede woensdag van de maand brengen de sportartsen een bezoek aan de radiologieafdeling. Bij complexe casuïstiek worden de röntgen en MRI-beelden gezamenlijk bestudeerd om tot een juiste diagnose te komen.

De sportarts zal tijdens een herhaalpolibezoek of telefonisch consult de uiteindelijke uitslag met de clïent bespreken.

Het komt zeer regelmatig voor dat de sportarts voor een deelbehandeling ten behoeve van begeleiding of coaching verwijst naar de sportfysio- en/of manueel therapeut, zoveel mogelijk afgestemd op uw woonomgeving. Daartoe beschikken de sportartsen van de Sport- en Beweegkliniek over een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde sportfysio- en manueel therapeuten. De fysiotherapeut die u verwijst of waarnaar verwezen wordt krijgt altijd een kopie van de brief aan de huisarts toegezonden.

Hier vindt u een lijst met (sport)fysiotherapeuten waar de Sport- en Beweegkliniek nauw mee samenwerkt.

Voeding is een belangrijke en soms een bepalende factor als het gaat om sportprestaties, onafhankelijk van welk niveau. Een sportdiëtist is een onafhankelijke deskundige op het gebied van voeding en sport én onmisbaar als het gaat om het behalen van een optimale sportprestatie.

Het voedingsplan/advies is afgestemd op o.a. de individuele situatie van de sporter (zowel de recreatieve sporter als topsporter), soort en intensiteit van de sport, periode in het seizoen, eventuele blessures, et cetera. In bepaalde gevallen komt u voor dit voedingsadvies in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekeraar. De diëtist zal dit samen met u bekijken.

Een diëtist biedtt de helpende hand omdat met de juiste begeleiding winst te behalen valt! De sportdiëtisten Yvonne van der Pol en Roos Bootsman van S&VA staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, lid van de Nederlandse vereniging Sportdiëtiek en Nederlandse vereniging voor diëtisten en ze zijn SCAS-gecertificeerd.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.sportvoedingsadviesbureau.nl. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-23948719.

Daarnaast wordt regelmatig samengewerkt met Gunilla Boomsma. Voor informatie: info@boomsmasportdietist.nl

Elke woensdagmiddag van de even weken van 13.30 uur tot 17:00 uur houdt een sportarts van de Sport- en Beweegkliniek spreekuur in gezondheidscentrum Haarlemmermeer (GCH) locatie Floriande. Er is op die middagen een half uur inloopspreekuur voor fysiotherapeuten om vragen te stellen en casuïstiek te bespreken. Lees hier meer.

Bij de Sport- en Beweegkliniek is begin 2021 een succesvol samenwerkingstraject gestart met de huisartsen van huisartsenpraktijk Broekpolder. Hieronder leest u meer.

1,5 lijns zorg in huisartsenpraktijk Broekpolder

Vanaf 1-1-2021 is één keer per 2 weken een sportarts van de Sport- en Beweegkliniek aanwezig In de huisartsen praktijk Broekpolder. De cliënten van die huisartsenpraktijk kunnen, op indicatie van en samen met hun huisarts, door de sportarts gezien worden.

Meekijkconsult

Tijdens een meekijkconsult bij uw huisarts zal de sportarts onderzoeken/meekijken wat de oorzaak van uw klachten is (of kan zijn) en welke behandel(route) voor u het meest geschikt is.

De huisarts vraagt om advies aan de sportarts medisch specialist en beslist uiteindelijk zelf welke stappen gezet gaan worden om zo snel mogelijk van uw klachten af te komen. De huisarts blijft dus hoofdbehandelaar. De sportarts voert hier ook geen eigen dossier.

Dit is een kort consult en hiervoor worden geen medisch specialistische kosten bij u in rekening gebracht. U blijft dus vallen onder laagdrempelige gratis huisartsenzorg.

Deze anderhalve lijn zorg voorkomt onnodige verwijzingen en draagt daarmee bij aan doelmatige en goedkopere zorgMeerwaarde voor de cliënt:                                                                                                              

  • Zorg dichtbij in eigen vertrouwde omgeving met eigen huisarts
  • Geen onnodige verwijzingen en geen aanspraak op eigen risico
  • Geen onnodige medicalisering

Meerwaarde professional/zorgverlener:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Extra service
  • Versterking van de samenwerkingsrelatie

Lees hier de folder

Eind 2021 is een start gemaakt met een “Better in Better out” samenwerkingsproject met Medische Kliniek Velsen. Het betreft een project rond zwaarlijvige/obese patiënten met indicatie heup/knie-prothesiologie i.v.m. artrose. Het doel van het project is verbetering van de resultaten van de operatie, het verminderen van de complicaties en verbetering van fysieke fitheid mede ter secundaire en terugval preventie.

Door middel van inspanningsdiagnostiek wordt de fysieke fitheid in kaart gebracht en door middel van een beweeginterventie verbeterd alvorens een operatie te ondergaan.